אתר אינטרנט נוכחי
דף בית  >  חדשות ואירועים  >  אסיפה שנתית כללית של בעלי המניות

אסיפה שנתית כללית של בעלי המניות

 

פלרם תעשיות (1990) בע"מ ("החברה")

 

החברה מתכבדת להודיע בזאת על זימון אסיפה שנתית כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה שתתקיים ביום ב', 23 בדצמבר  2019, בשעה 15:00, במשרדי החברה בקיבוץ רמת יוחנן. 

 

הנושאים שעל סדר היום:

  • אישור ועדכון מדיניות התגמול של החברה לתקופה של שלוש שנים נוספות, שתחילתה ביום 1.1.2020.
  • אישור התקשרות החברה עם קיבוץ רמת יוחנן, בעל השליטה בחברה, בהסכם להעמדת שירותי נושאי משרה משובצי קיבוץ לתקופה של שלוש שנים, שתחילתה ביום 1.1.2020.
  • הצגת דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה וכן הצגת הדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018.
  • מינוי מחדש של דירקטורים (שאינם דירקטורים חיצוניים): ה"ה ארנון אשד, מירב מצגר-משה, שחר בראב, לאה זבולון, אהוד פלד, יורם שדה, אמיר יבור, אורי פלטאו, עודד גילת ועידו שלם כדירקטורים בחברה וזאת עוד לתום האסיפה השנתית הבאה.
  • מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר הנוכחי ודיווח על שכרו.


המועד הקובע: יום ג', 19 בנובמבר 2019

 

המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה: 23 בדצמבר בשעה 11:00.

 

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה: 13 בדצמבר 2019.

 

הפנייה לדוח מיידי: למידע נוסף בקשר עם כינוס האסיפה והנושא שעל סדר היום ראו דוח מיידי שפרסמה החברה ביום 17 בנובמבר 2019 באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך בכתובת: http://www.magna.isa.gov.il  (מספר אסמכתא: 2019-01-111748) ובאתר הבורסה לניירות ערך בכתובת: www.maya.tase.co.il.

 

בכבוד רב,

 פלרם תעשיות (1990) בע"מ

©פלרם תעשיות בע"מ    | תנאי שימוש | מדיניות פרטיות          
בניית אתרים